HDH 10 to 150A Single Phase SSR
Back
  • Selection Guide
Selection Guide
Voltage Control voltage Rated operational current
    10 Amp 25 Amp 40 Amp 60 Amp 80 Amp 100 Amp 120 Amp 150 Amp
280VAC
"Zero Voltage"
4 to 16 Vdc HDH1028ZD1B HDH2528ZD1B HDH4028ZD1B HDH6028ZD1B HDH8028ZD1B HDH10028ZD1B HDH12028ZD1B HDH15028ZD1B
3 to 32 Vdc HDH1028ZD3B HDH2528ZD3B HDH4028ZD3B HDH6028ZD3B HDH8028ZD2B HDH10028ZD3B HDH12028ZD3B HDH15028ZD1B
280VAC
“Random Swithing”
4 to 16 Vdc HDH1028RD1B HDH2528RD1B HDH4028RD1B HDH6028RD1B HDH8028RD1B HDH10028RD1B HDH12028RD1B HDH15028RD1B
3 to 32 Vdc HDH1028RD3B HDH2528RD3B HDH4028RD3B HDH6028RD3B HDH8028RD3B HDH10028RD3B HDH12028RD3B HDH15028RD3B
480VAC
"Zero Voltage"
4 to 16 Vdc HDH1048ZD1B HDH2548ZD1B HDH4048ZD1B HDH6048ZD1B HDH8048ZD1B HDH10048ZD1B HDH12048ZD1B HDH15048ZD1B
3 to 32 Vdc HDH1048ZD3B HDH2548ZD3B HDH4048ZD3B HDH6048ZD3B HDH8048ZD3B HDH10048ZD3B HDH12048ZD3B HDH15048ZD1B
480VAC
“Random Swithing”
4 to 16 Vdc HDH1048RD1 HDH2548RD1B HDH4048RD1B HDH6048RD1B HDH8048RD1B HDH10048RD1B HDH12048RD1B HDH15048RD1B
3 to 32 Vdc HDH1048RD1 HDH2548RD3B HDH4048RD3B HDH6048RD3B HDH8048RD3B HDH10048RD3B HDH12048RD3B HDH15048RD3B
Outline   D-1,6,7 D-1,6,7 D-1,6,7 D-1,6,7 D-1,6,7 D-1,6,7 D-1,2,6,7 D-1,2,6,7
© 2021 ZHEJIANG HUAJING RECTIFIER CO.,LTD.